Lees deze gebruiksvoorwaarden van deze site aandachtig door voordat u deze gebruikt. Door in te loggen op deze site accepteert u deze voorwaarden zonder voorbehoud.

Eigenaar van de website

Ballkit door MT DECO

Z.A. Le Bussoy

45290 Varennes-Changy

France

Tel. : + 33 (0)2 38 94 10 80

Fax : + 33 (0)2 38 94 18 82

https://www.ballkit.com 

MT DECO is een naamloze vennootschap met een kapitaal van 20000€.

RCS Orléans n°482 368 396

Siret : 482 368 396 00016

APE : 4649Z

Gebruiksvoorwaarden

De site die toegankelijk is via de volgende url: www.ballkit.com wordt geëxploiteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving. Het gebruik van deze site wordt beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden. Door het gebruik van de site erkent u deze voorwaarden te hebben gelezen en te hebben aanvaard. Zij kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door MT DECO worden gewijzigd. MT DECO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de dienst.

Verantwoordelijk voor de website

Jean-Philippe THOËR Ballkit door MT DECO

Z.A. Le Bussoy

45290 Varennes-Changy

France

Tel. : + 33 (0)2 38 94 10 80

Fax : + 33 (0)2 38 94 18 82

https://www.ballkit.com 

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt periodiek bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden, weglatingen of lacunes bevatten. Als u een leemte, fout of wat een storing lijkt te zijn, meld dit dan per e-mail en beschrijf het probleem zo nauwkeurig mogelijk (pagina die het probleem veroorzaakt, getriggerde actie, type computer en gebruikte browser, ...). 

Elke gedownloade inhoud wordt gedaan op eigen risico en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan MT DECO niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of voor het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. 

Ballkit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hypertekstlinks die in het kader van deze website zijn opgezet naar andere bronnen op het internet.

Procesvoering

Deze voorwaarden worden beheerst door het Franse recht en alle geschillen of rechtszaken die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waaraan de statutaire zetel van Ballkit is onderworpen. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Informatie over online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, RLL (online geschillenbeslechting) :

De Europese Commissie stelt de consumenten in staat om geschillen online op te lossen op een van haar platforms, in overeenstemming met artikel 14, lid 1, van de RLL. Het platform (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR) fungeert als een site waar consumenten kunnen proberen buitengerechtelijke geschillen te beslechten die voortvloeien uit de aankoop van goederen of diensten online.

Verklaring aan de CNIL

Overeenkomstig wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot informatietechnologie, -bestanden en -vrijheden, is de site aangemeld bij de nationale commissie voor informatietechnologie en -vrijheden (www.cnil.fr). 

Voor alle rechten met betrekking tot de CNIL-verklaringen, toegangsrechten en intellectuele eigendom verwijzen wij naar onze algemene verkoopvoorwaarden. 

Recht van toegang (zie AV)

In toepassing van deze wet hebben internetgebruikers het recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van gegevens die op hen persoonlijk betrekking hebben. Dit recht kan worden uitgeoefend per post naar MT DECO Z.A. Le Bussoy, 45290 Varennes-Changy of per e-mail naar het volgende adres: contact@ballkit.com. De verzamelde persoonlijke informatie wordt in geen geval aan derden toevertrouwd, behalve voor de eventuele goede uitvoering van de door de internetgebruiker bestelde dienst. 

Privacy

Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en zullen in geen geval aan derden worden meegedeeld, behalve voor de goede uitvoering van de dienst.

Intellectuele eigendom (zie AV)

De gehele inhoud van deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot afbeeldingen, tekst, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en iconen en de opmaak ervan zijn het exclusieve eigendom van MT DECO, met uitzondering van merken, logo's of inhoud die toebehoort aan andere partnerbedrijven of auteurs. Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MT DECO. Deze weergave of reproductie, door welk procédé dan ook, vormt een inbreuk die strafbaar is volgens de artikelen L.3335-2 en volgende van de Code de la propriété intellectuelle. De niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen. 

MT DECO is identiek de eigenaar van de "rechten van de producenten van databanken" zoals bedoeld in boek III, titel IV, van het wetboek van intellectuele eigendom (wet nr. 98-536 van 1 juli 1998) met betrekking tot het auteursrecht en de databanken. 

Gebruikers en bezoekers van de website kunnen een hyperlink naar deze site plaatsen, maar alleen naar de homepage, die toegankelijk is via de volgende URL: www.ballkit.com, op voorwaarde dat deze link in een nieuw venster wordt geopend. In het bijzonder is een link naar een subpagina ("deeplink") verboden, evenals het openen van deze site binnen een kader ("framing"), behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van MT DECO. 

Voor elk verzoek om toestemming of informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: contact@ballkit.com. Er zijn specifieke voorwaarden voorzien voor de pers. 

Voor de opmaak van deze site is een beroep gedaan op externe bronnen waarop wij de rechten hebben verworven of waarvan de gebruiksrechten open zijn: 

Hosting

BM Services

Service d’hébergement

www.bm-services.com

contact@bm-services.com 

Informatie en uitsluiting

MT DECO gebruikt alle middelen die tot haar beschikking staan om betrouwbare informatie en een betrouwbare actualisering van haar websites te garanderen. Er kunnen echter fouten of omissies optreden. Internetgebruikers moeten daarom de juistheid van de informatie controleren met MT DECO en eventuele wijzigingen in de site die zij nuttig achten, melden. MT DECO is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, noch voor enig direct of indirect nadeel dat hieruit kan voortvloeien. 

Cookies

Voor statistische en weergavedoeleinden maakt deze site gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf zijn opgeslagen om technische gegevens over uw navigatie vast te leggen. Bepaalde onderdelen van deze site kunnen niet functioneren zonder de acceptatie van cookies. 

Hypertekstkoppelingen

MT DECO-websites kunnen links naar andere websites of andere op het internet beschikbare bronnen aanbieden. 

MT DECO heeft geen controle over de sites die gelinkt zijn aan haar internetsites. MT DECO is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen en garandeert dit ook niet. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en in het bijzonder de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of het gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's die aan een dergelijk gebruik verbonden zijn, liggen volledig bij de internetgebruiker, die zich moet houden aan zijn gebruiksvoorwaarden. 

Gebruikers, abonnees en bezoekers van MT DECO websites mogen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van MT DECO. 

Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de MT DECO websites wil plaatsen, is het aan hem of haar om een op de site toegankelijke e-mail te sturen om zijn of haar verzoek tot het plaatsen van een hyperlink te formuleren. MT DECO behoudt zich het recht voor om een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder haar beslissing te moeten verantwoorden. 

Zoeken op

Bovendien betekent een verwijzing naar een internetsite om de gezochte informatie aan te vullen geenszins dat MT DECO enige verantwoordelijkheid erkent of aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van die site.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Het is daarom uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat wat u ook kiest om te gebruiken, vrij is van fouten of zelfs elementen van destructieve aard, zoals virussen, Trojaanse paarden, enz.

Responsabilité

Er wordt geen verdere garantie gegeven aan de klant, die verplicht is zijn behoeften duidelijk kenbaar te maken en zich te informeren. Indien de door MT DECO verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn, is het aan de klant om zelf de consistentie of aannemelijkheid van de verkregen resultaten te controleren. MT DECO is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens derden voor het gebruik door de klant van de informatie of het ontbreken daarvan in haar producten, waaronder een van haar internetsites.

Contacteer ons

MT DECO staat tot uw beschikking voor eventuele opmerkingen of suggesties. U kunt ons in het Frans schrijven per e-mail op: contact@mtdeco.com.

Product added to wishlist

Door verder te surfen op deze site, gaat u akkoord met het gebruik en het schrijven van cookies op uw aangesloten apparaat. Deze cookies (kleine tekstbestanden) stellen u in staat om uw surfgedrag te volgen, uw winkelwagen bij te werken, u bij een volgend bezoek te herkennen en uw verbinding te beveiligen. Om er meer over te weten te komen